Semalt awtomatlaşdyrylan SEO hakda hakykaty açýar

Gözleg motory optimizasiýasy (SEO), organiki gözlegde indekslenen görünmek üçin web sahypasyny döretmek prosesi. SEO, belli bir mazmunyň gözleg netijelerinde web sahypasyna amatly orny eýelemäge kömek edýän dürli taktikalary ulanmagy öz içine alýar. SEO internet döräli bäri köp blogçylaryň tejribesinde bar. Şeýle-de bolsa, köp kompaniýalar käbir wagtlaýyn tehnikalaryň çäklendirmelerine ýa-da SEO-da awtomatiki usullaryň ulanylmagyna doly düşünmeýärler.

SEO-ny awtomatlaşdyrmak uzyn bir proses bolup biler we web sahypasyny ösdürmegiň köp tarapy awtomatlaşdyryşdan başga goşmaça adam degmegini talap edip biler. Şeýle-de bolsa, käbir meseleleri çalt çözmek pikiri web sahypalarynyň reýtingine täsir edýär, şonuň üçin bu peýdaly iş däl.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Frank Abagnale awtomatlaşdyrylan SEO bilen işlemegiň deňeşdirme güýçli we gowşak taraplaryny düşündirýär.

Awtomatlaşdyrylan SEO

Häzirki wagtda SEO-da size kömek etmek üçin köp gural döredildi. Açar söz gözlegleri, arka baglanyşyklary derňemek, traffigi bahalandyrmak, hasabat döretmek we ş.m. üçin gurallar bar. Gözleg motoryňyzy optimizirlemek üçin näme gerek bolsa, ony internetde tapyp bilersiňiz. Soňky on ýylda köp web sahypasyna reýting statistikasyny ep-esli gowulaşdyrmaga kömek eden mazmuny we web sahypasyny dolandyrmak gurallaryny ulanmak aňsat boldy. Şeýle-de bolsa, “Wix” we “WordPress” platformalary birnäçe SEO gurallaryny ýasasa-da, adamlara web sahypalaryny ýokary derejelere çykarmaga seýrek kömek edýär. Businesseshli kärhanalar üçin ýekeje çözgüdi ulanmak mümkin däl, şonuň üçin Semalt her aýratyn ýagdaýa laýyk aýratyn SEO strategiýalaryny işläp düzmegi maslahat berýär.

Edil şonuň ýaly etmelidigiňizi aňladýarmy?

Jogap hawa diýip pikir edýän bolsaňyz, SEO-yň nämäni kynlaşdyrýandygyna üns bermediňiz. Google başda gözleg talaplaryny we gözleg netijelerinde ýerini kesgitlemek üçin her web sahypasyny gözden geçirdi. Şol döwürde açar sözüň üstünligi mazmunda näçe gezek agzalýandygyna baglydy. “Black Hat SEO” praktikleri tarapyndan gizlin tekst tehnologiýasy şeýle işlenip düzüldi we şonuň üçin Google bu usuldan ýüz öwürdi. Ondan soň, Google arka baglanyşyklaryň ähmiýetine we mukdaryna seredip başlady. Şeýle hem, TOP-a arzan we çalt ýol isleýän web ussatlary, Google-yň strategiýany ýene bir gezek üýtgetmegine sebäp boldy.

Häzirki wagtda Google algoritmi köp faktorlary göz öňünde tutýar: arka baglanyşyklardan açar sözlere we sosial mediýa. Gözleg netijeleriniň TOP-yna markaňyzy tanatmak üçin diňe bir elementi ulanmak ýeterlik däl. Şeýle-de bolsa, ertir täze gurluşyň girizilmegi bilen bu gurluşyň hemmesi üýtgedilip bilner.

Google enjam däl. Gözleg motorynyň işleýşini, web ussatlarynyň özüni alyp barşyny yzygiderli seljerýän we ulanyjylaryň amatlylygyny ileri tutýan hünärmenler bilen bir kompaniýa. Şonuň üçin gözleg motorynyň ulanylyşynyň azalandygyny görenlerinden soň, Google-yň ulanylyşyna zyýan berýän saýtlardan dynmak üçin zerur üýtgeşmeler girizýärler. Her gezek kynçylyk ýüze çykanda Google üýtgeýär.

Iň ajaýyp awtomatlaşdyrylan gural hem gözleg motorynyň adam tarapyndan dolandyrylýan ewolýusiýasyny yzarlap bilmeýär. Gurallaryňyz häzirki wagtda işleýän bolmagy mümkin, ýöne bir hepdäniň içinde täze görkezmelere garşy peýdasyz bolar. Şeýlelik bilen, uzak möhletli netijeleri berýän we Google algoritminiň duýdansyz öwrümlerine çydajak bir zat isleseňiz, başarnykly SEO gullugy iň gowy dostuňyz bolup galýar. SEO bilen meşgullanýan şahslar bilen ýakyndan işleşeniňizde, dürli web sahypalarynyň işleýşi bilen baglanyşykly köp bazar tendensiýalaryny öwrenip bilersiňiz.

Mysal üçin, WordPress plugin üçin Yoast SEO-ny esaslandyryjy we dörediji Joost de Valk, bar bolan gurallaryň belli bir ýatdan çykarmak usuly bilen üpjün edilmeginiň mümkindigine garamazdan, SEO awtomatizasiýasy ondan has köp zady öz içine alýan çylşyrymly prosesdir. Mysal üçin, maşynlar we programma üpjünçiligi diňe SEO-nyň tehniki bölegine bölekleýin hyzmat edip biler. Mazmuny ösdürmek we wirus marketingi, işlemek üçin adam derejesiniň has ýokary derejesini talap edýär.

Netije

SEO awtomatizasiýasy, pikir edişiňizden has çylşyrymly. Ak şlýapa SEO ösüş gurallarynyň köpüsi wagtlaýyn meselelere çalt düzediş bermegi wada berýär. Şeýle-de bolsa, mazmuny ösdürmäge gatnaşmagyň ýokary derejesi bar. SEO gurallary zerurdyr we tehniki talap edilýän meseleleriň köpüsi üçin durmuşy aňsatlaşdyrar. Şeýle-de bolsa, gözleg netijelerinde size 1-nji orny kepillendirip bilmezler: iň gowusy, sahypaňyzy hatardan aşak düşmezligi üçin saklarlar, emma algoritm üýtgänsoň bu peýdasy hem ýok bolar.

Mazmuny redaktirlemek, giriş baglanyşygyny işletmek we açar söz saýlamak ýaly mazmuny ösdürmek meselelerine gatnaşan agyr işleriň hiç birini awtomatlaşdyrylan programma kepillendirip bilmez, sebäbi maşynlary dogry ulanyp bolmaýar. Şeýle hem, doly awtomatlaşdyrylan çemeleşmäni ulanmak, gözleg motory optimizasiýa tertibi birden üýtgese, zerur çeýeligi we uýgunlaşmagy pida etmegi aňladýar. Google AI däl-de, telekeçiler tarapyndan dolandyrylýança, SEO hünärmenleri bilen hyzmatdaşlyk TOP pozisiýalaryny ýeňmegiň iň gowy usuly bolup galar.

send email